تماس با شرکت

Prada

پشتیبانی کسب و کار

Italy

میلان - میلان

ایتالیا-میلان

-

http://www.prada.com/